Škapulíř Panny Marie Karmelské

1. Obecný význam symbolu

Škapulíř – znamení uprostřed každodenního života

Mnoho věcí v našem světě má pro nás hodnotu symbolu, např. světlo, oheň, voda; a také mnoho událostí našeho běžného života v sobě skrývá hlubší význam. Společné stolování bývá pro nás znamením přátelství. Shromáždíme-li se společně k nějaké slavnosti, může to být znamením naší společné identitty.
Potřebujeme znamení a symboly, protože nám pomáhají porozumět tomu, co se teď odehrává, tomu, co se stalo dříve anebo co nás teprve čeká. Jejich prostřednictvím poznáváme, kdo jsme – jako jednotlivci nebo skupiny lidí.

Škapulíř – znamení v křesťanském životě

Ježíš je velikým „znamením“ a vtělením Boží lásky. Také církev založil jako znamení a nástroj své lásky. Pod znameními chleba, vína a vody nám chce dát poznat, co nemůžeme vidět zrakem a nahmatat dotekem.
Všechny naše křesťanské obřady, zvláště svátosti, jsou znameními, která mají svůj zvláštní význam. Při eucharistii je to znamení chleba a vína, při křtu voda. Při pomazání nemocných vkládání rukou na nemocné a pomazání olejem. Každé toto znamení nás spojuje s Bohem, který je různým způsobem v každém z nich přítomný.
Církev užívá znamení, související s určitými událostmi, tradicemi nebo osobami. Jedním z takových znamení je škapulíř Panny Marie Karmelské.

Škapulíř – znamení Mariino

Škapulíř je znám již osm století. Církev ho schválila a karmelitánský řád jej nosil jako vnější znamení Mariiny lásky a přízně. Zároveň škapulíř nošený na našem těle potvrzuje naši lásku a důvěru k Panně Mariia náš závazek žít podle jejího vzoru.
Slovo „škapulíř“ má svůj původ ve jménu jedné části oděvu, která se kdysi nosila při práci.

2. Příslušnost ke karmelitánskému řádu

Ve středověku věřící často usilovali připojit se k tehdy nově vzniklým řeholním společenstvím: františkánům, dominikánům, augustiniánům, karmelitánům. Vytvořila se bratrstva laiků, spojená s řády.
Všechna řeholní společenství se snažila dát laikům nějaké vnější „hmatatelné“ znamení takového jejich přičlenění a jejich podílu na duchu a apoštolátu řádu. K tomu se dobře hodila nějaká část řeholního oděvu. Mohlo jít o bílý plášť, pás nebo škapulíř.
Na Karmelu se takovým znamením stal zmenšený škapulíř. Ten měl být znamením příslušnosti k řádu a vyjádřením účasti na jeho spiritualitě.

Prostřednictvím škapulíře nás Maria učí:

3. Historie škapulíře

Slovem škapulíř (od latinského slova scapula, lopatka) se původně označovala část oděvu – pruh látky, která splývala vepředu přes prsa dolů a na zádech přes lopatky jako zástěra – a tvořila běžnou součást řeholního šatu, nejen u karmelitánů.
Podle starobylé tradice se generálnímu představenému karmelitánů, sv. Šimonu Stockovi, zjevila 16. července 1251 v anglickém Aylesfordu Panna Maria a předala mu přitom škapulíř jako znamení její ochrany. Bylo s tím spojeno přislíbení, že ti, kdo budou škapulíř s úctou nosit, dosáhnou věčné spásy.
Šlo zde o nový projev staré víry, že Maria je Patronkou řádu a škapulíř (jako její dar) je toho dalším znamením. Pozdějšími generacemi byl škapulíř považován za největší Mariin dar řádu a za souhrnný symbol všeho, co kdy Maria Karmelu prokázala.
Proto byl škapulíř, úcta k němu, vděčnost za něj, spojovány s 16. červencem, dnem slavnosti Panny Marie Karmelské.

předání škapulíře

4. Duchovní význam škapulíře

Škapulíř má svůj původ v tradici karmelitánského řádu, který v něm vidí znamení Mariiny mateřské ochrany. Duchovní význam škapulíře vnímají generace věřících již po mnoho století a církev tuto formu zbožnosti potvrdila.

Škapulíř má v našem životě důležité místo:

5. Škapulíř – znamení křesťanské víry

Škapulíř není:

Škapulíř je:

6. Praktické pokyny pro žehnání a přijetí škapulíře

škapulíř

7. Modlitba při předávání škapulíře:

Přijmi tento škapulíř,
jímž se stáváš členem rodiny Karmelu.
Nos jej jako znamení
mateřské ochrany Panny Marie
a svého závazku
následovat ji a sloužit jí.
Ať ti Matka Boží pomáhá
obléci se v Krista.
On ať v tobě žije,
aby se vzdávala sláva Trojici
a abys v církvi přispíval(a)
k dobru bratří a sester. Amen.

Zpět