Verbi sponsa

KONGREGACE PRO INSTITUTY ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA A SPOLEČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA

Instrukce o kontemplativním životě
a o klauzuře mnišek

Vatikán 1999

ÚVOD

Část I. – VÝZNAM A HODNOTA KLAUZURY MNIŠEK

V tajemství Syna, který žije ve společenství lásky s Otcem
V tajemství církve prožívá své výlučné spojení s Kristem-Snoubencem
Klauzura ve své asketické dimenzi
Účast kontemplativních mnišek na společenství církve a na jejím poslání

Část II. – KLAUZURA MNIŠEK

Papežská klauzura
Konstituční klauzura
Kláštery mnišek se starou mnišskou tradicí

PŘEDPISY O PAPEŽSKÉ KLAUZUŘE MNIŠEK
Všeobecné zásady
Vycházení a vstupování
Setkávání mnišek
Sdělovací prostředky
Dohled nad klauzurou

Část III. – VYTRVALÁ VĚRNOST

Formace
Autonomie kláštera
Vztahy s mužskými instituty

ČÁST IV. – ASOCIACE A FEDERACE

ZÁVĚR

Zpět